نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت معاونت غذا و دارونقشه سايت معاونت غذا و دارو
Collapse واحدهاواحدها
Collapse مديريت نظارت بر مواد غذايي و آرايشيمديريت نظارت بر مواد غذايي و آرايشي
Collapse صدورپروانه هاصدورپروانه ها
معرفي واحد صدور پروانه ها
مجوزهاي بهداشتي
مدارك مسئول فني
Collapse فني و نظارتفني و نظارت
واحد فني و نظارت
Collapse ضوابط و قوانين و مقرراتضوابط و قوانين و مقررات
حداقل ضوابط تاسيس واحدهاي توليدي
حداقل ضوابط تاسيس واحدهاي توليدي عمومي
حداقل ضوابط تاسيس واحدهاي توليدي خصوصي
حداقل ضوابط يكسان سازي
آيين نامه اعطا نشان ايمني
Collapse واحد آموزش و اطلاع رسانيواحد آموزش و اطلاع رساني
برگراري كارگاههاي آموزشي
Collapse انتشاراتانتشارات
پمفلت،پوستر،كتابچه،بروشور،تراكت
نشر در جرايد
مناسبتها
پمفلت،پوستر2
پمفلت،پوستر3
نشر در جرايد2
نشر در جرايد 3
فعاليتهاي آموزشي هفته سلامت 90
هفته سلامت 90
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيشگيري از مسموميت 90</span>پيشگيري از مسموميت 90
صفحه اصلي پيشگيري از مسموميتها 90
فراخوان مسابقه
انتشارات
سوالات جدول
راهنما
آيا مي دانيد؟
پيشگيري از مسموميتها 89
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هفته پيشگيري از مسموميتهاي 93</span>هفته پيشگيري از مسموميتهاي 93
صفحه اصلي هفته پيشگيري از مسموميتها
روز شمار هفته پيشگيري از مسموميتها
Collapse هفته پيشگيري از مسموميتهاي 95هفته پيشگيري از مسموميتهاي 95
مطالب آموزشي هفته پيشگيري از مسموميتها
پشت زمينه هفته پيشگيري از مسموميتها
پيامهاي هفته پيشگيري از مسموميتها94
انتشارات هفته پيشگيري از مسموميتها
صفحه اصلي انتشارات
معرفي واحد آموزش
Collapse آمارآمار
واحد آمار
صفحه اصلي آمار
صادرات و واردات
امور شبكه ها
Collapse آرايشي و بهداشتيآرايشي و بهداشتي
واحد نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي
صفحه اصلي آرايشي و بهداشتي
معرفي
واحد ثبت و پيگيري شكايات 1
متقاضيان اخذ مجوز مشاغل خرد كارگاهي(شناسه نظارت)
نشانگرهاي رنگي تغذيه اي
Collapse مديريت نظارت بر امور دارو و مواد مخدرمديريت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
Collapse تحقيق و توسعهتحقيق و توسعه
برنامه هاي ويژه گروه پزشكي
برنامه هاي آموزشي ويژه عامه مردم 1
مركز ثبت عوارض دارويي adr
فایلهای برنامه آموزشی
برنامه هاي آموزشي ويژه عامه مردم 2
Collapse مركز اطلاع رساني دارو ها و سموم dpicمركز اطلاع رساني دارو ها و سموم dpic
Collapse گياهان دارويي گياهان دارويي
گياهان مفيد
عرقيات گياهان دارويي
Collapse صفحه اصلي مكملهاي غذايي و داروييصفحه اصلي مكملهاي غذايي و دارويي
فسفر چيست
روي چيست
منيزيم
خبرنامه
Collapse دبيرخانه كميته تجويز و مصرف منطقيدبيرخانه كميته تجويز و مصرف منطقي
Collapse تداخلات داروييتداخلات دارويي
تداخل دارو با غذا
تداخل دارو با دارو
دانستنيها
نسخه خواني
گروههاي دارويي
Collapse كميته تجويز و مصرف منطقي دارو مركز اطلاع رسانيكميته تجويز و مصرف منطقي دارو مركز اطلاع رساني
وظايف كميته تجويز و مصرف منطقي دارو
اعضا كميته تجويز و مصرف منطقي دارو
Collapse شاخصهاي كميته تجويز و مصرف منطقي دارو شاخصهاي كميته تجويز و مصرف منطقي دارو
شاخصهاي 93
Collapse واحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروييواحد ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي
معرفي واحد عوارض جانبي داروها
اطلاع رساني پزشكان
اطلاع رساني عموم
معرفي واحدامور مخدر
نظارت بر تهیه و توزیع
واحد فنی و نظارت
Collapse امور داروخانه هاامور داروخانه ها
ليست داروخانه ها
مناطق مورد نياز تاسيس
قيمت داروها
ارزشيابي داروخانه ها
معرفي امور داروخانه ها
دستورالعملها
اطلاع رساني داروخانه ها
دستورالعملهاي داروخانه ها
ليست داروخانه هاي استان
داروخانه ها
Collapse واحد امور مخدرواحد امور مخدر
مراكز تحت پوشش خراسان جنوبي
معرفي واحد امور مخدر
واحد امور بيمارستانها و شبكه ها
شركتهاي توزيع دارو
Collapse مديريت آزمايشگاه و كنترل مواد غذاييمديريت آزمايشگاه و كنترل مواد غذايي
نحوه تهیه sop
آزمونهای مواد غذایی sop
فهرستها
Collapse معرفیمعرفی
معرفی کنترل مواد غذایی و بهداشتی
شرح وظایف آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ،آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی
شرح وظايف آزمايشگاه
دستورالعملها
صفحه اصلی مدیریت آزمایشگاه کنترل و مواد غذایی
پرسش و پاسخ
Collapse امور عموميامور عمومي
معرفي امور عمومي
تجهيزات پزشكي
Collapse روابط عموميروابط عمومي
روابط عمومی
فناوري اطلاعات و آمار
فرآورده هاي طبيعي ،سنتي و مكمل
آيين نامه ها
مديريت غذا سايت جديد
تست
Collapse كميته ها و كميسيونهاكميته ها و كميسيونها
Collapse كميسيون ماده 20كميسيون ماده 20
اعضاي كميسيون ماده 20
برنامه كميسيون ماده 20
موارد مطروحه در كميسيون ماده 20
مصوبات كميسيون ماده 20 سال 92
مصوبات كميسيون ماده 20 سال 93
مصوبات كميسيون ماده 20
Collapse كميته مبارزه با قاچاق كالا كميته مبارزه با قاچاق كالا
دستورالعملها
شيوه نامه ها
معرفي اعضاي كميته مبارزه با قاچاق كالاهاي سلامت محور
كميته تجويز و مصرف منطقي دارو
Collapse كميته صدور پروانه هاكميته صدور پروانه ها
اعضا كميته صدور پروانه ها
موارد مطروحه در كميته صدور پروانه ها
مصوبات كميته صدور پروانه
كميته pms
Collapse درباره مادرباره ما
معاونت
همكاران اداري
همكاران غذا
همكاران دارو
صفحه اصلي همكاران
همكاران مالي
همكاران آزمايشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعیه ها</span>اطلاعیه ها
فعالیتهای مر کز اطلاع رسانی در نوروز 92
هفته پیشگیری از مسمومیت های سال 91
هفته پیشگیری از مسمومیتها سال 92
فعاليتهاي مركز اطلاع رساني نوروز93
انتشارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك</span>خدمات الكترونيك
نقشه سایت
دفترچه تلفن
فرم کمبود دارویی
صفحه اصلي
دستورالعملها و بخشنامه ها
Collapse فرمهافرمها
فرم ثبت شكايت داروخانه
سامانه شير خشك
فرم ثبت داروهاي مازاد
ثبت نسخ الكترونيك
فرم ثبت داروخانه ها
فرم گزارش ثبت نسخ
پيگيري درخواست كارشناسي فني تجهيزات
فرم قائم مقام مسئول فني
فرم محصولات غير مجاز
گزارش محصولات غير مجاز
Collapse فرآيندهافرآيندها
تاسيس داروخانه
تاسيس شركت پخش دارو1
تاسيس شركت پخش دارو 2
فرآيند بازديد از شركت هاي پخش
بازديد از شركت پخش دارو1
تاسيس شركت پخش استاني
تبديل وضعيت خدمات دارويي
ترخيص داروي ارسالي از خارج در اداره پست
فرآيند تحويل داروي مخدر به بيمارستانها
فرآيند تعيين مسئول فني
تحويل مواد مخدر به بيماران صعب العلاج
بازديد از داروخانه 1
بازديد از داروخانه 2
تشكيل پرونده وتحويل داروي مخدر
معرفي قائم مقام مسئول فني
رسيدگي به شكايات توسط كارشناس بازرسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيندهاي غذا</span>فرآيندهاي غذا
اصلاح پروانه ساخت
تمديد پروانه ساخت
استفاده از ظرفيت خالي
پاسخ به استعلام صدور جهاد
صدور/اصلاح پروانه مسئول فني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور عمومي</span>امور عمومي
فرآيند درخواست كالا
خدمات معاونت غذا و دارو
تماس با ما
فرم گزارش كمبود دارويي
فرم گزارش داروهاي مازاد
آيين نامه ها و بخش نامه ها
صفه اصلي تماس با ما
مدارك مورد نياز
درباره معاونت
تعرفه ها
لینکهای مفید
اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي
نمايشگاه
انتشارات
هفته سلامت سال94
گالري
اطلاع رساني
روز شمار هفته سلامت
واحدهای دارای کد پستی
فرآيند
نوروز 96
سامانه شکایت
هفته جهانی غذا
جمع آوری اطلاعات انبارها
انتشارات 96
فرم نسخ داروها
ظرفيت خالي
فرم ثبت نام جهت آموزش توزيع كنندگان
اطلاع رساني شركت هاي توزيع دارو
فرم ثبت نام مركز در شبكه ملي آزمايشگاهي
اطلاع رساني داروخانه ها معاونت
اطلاع رساني بيمارستانها
اطلاع رساني واحد هاي توليدي
دانستنيهاي غذا و دارو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناسبتها</span>مناسبتها
هفته جهاني غذا 97
اخبار هفته جهاني غذا 97
انتشارات هفته جهاني غذا 97
اطلاع رساني داروخانه ها
محصولات غير مجاز
همكاران معاونت غذا و دارو
Collapse منو عمودي سمت راستمنو عمودي سمت راست
حوزه معاونت
مديريت دارو
مديريت غذا
مديريت آزمايشگاه
نظارت بر فرآورده هاي طبيعي
Collapse منو عمودي سمت چپمنو عمودي سمت چپ
داروخانه ها
شرکتهای توزیع دارو
صدور پروانه غذا
تحقيق و توسعهكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal