مسئول فناوری اطلاعات 

 نام و نام خانوادگی : خدیجه احراری 

شماره تماس : 32395705

ایمیل : ahrari@bums.ac.ir

مسئول  آمار 

نام و نام خانوادگی : تکتم راستگار 

شماره تماس :032395707

ایمیل :

 

شرح وظایف فناوری اطلاعات

 

 •  حضور در جلسات باز آموزی برگزار شده توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

 •  نظارت در توزیع تجهیزات رایانه ای با توجه به نیاز واحد و لیست تجهیزات مورد تایید اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

 •  نیازسنجی و تأیید اولیه تجهیزات مورد نیاز واحدهای تابعه و تشخیص ضرورت ارتقاء تجهیزات موجود واحد با هماهنگی اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.

 •  تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری و رفع عیب تجهیزات درحد آموزش های داده شده.

 •  نظارت بر فرآیند ارسال تجهیزاتی که نیاز به تعمیر در اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه دارند.

 •  مشاوره فنی درخرید نرم افزار های مورد نیاز واحدهای تابعه با هماهنگی اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.

 •  پیگیری، همکاری و نظارت بر اجرای صحیح مجموعه نرم افزارهای :

 • اتوماسیون اداری ، سامانه پیام کوتاه، حضور و غیاب، نسخه پرداز ، نرم افزار آماری فرابر ، سامانه صدور پروانه ها ، نرم افزار تجهیزات پزشکی،نرم افزار نسخه پرداز کالا و سایر نرم افزارهای مربوط به حوزه معاونت غذا ودارو

 • نصب نرم افزارهای کاربردی در مجموعه واحدهای حوزه معاونت غذا ودارو.

 • راه اندازی و به روز رسانی وب سایت واحدهای معاونت با هماهنگی اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه.

 • پیگیری، همکاری و نظارت بر اجرای صحیح شبکه داخلی و رفع اشکالات احتمالی.

 • ورود اطلاعات شناسنامه تجهیزات رایانه ای به نرم افزار مربوطه در جهت سازماندهی اطلاعات تجهیزات موجود در واحدها.

 •   عیب یابی شبکه های اینترنت و اینترانت و رفع عیب تجهیزات شبکه ای درحد آموزشهای داده شده.

 •  تأیید اولیه درخواست همکاران واحد جهت صدور گواهی کار با نرم افزار مورد استفاده.

 • آموزش همکاران واحد و پیگیری و نظارت بر فرآیند پشتیبان گیری اطلاعات.

 • آموزش همکاران واحد و پیگیری و نظارت بر رعایت مسائل امنیت در دسترسی به اطلاعات در رایانه ها و شبکه.

 •  انجام راهبری و آموزش های مرتبط با برگزاری جلسات ویدیو کنفرانس.

 • آموزش کارکنان جدیدالورد حوزه مدیریت توسعه و مدیریت تحول اداری با نرم افزار های موجود در حوزه

  

شرح وظایف آمار 

 

 • - بررسی و شناسایی نیازهای آماری معاونت غذا و دارو
 • - جمع آوری، کنترل و ورود اطلاعات در سامانه فرابر و استخراج شاخص‌های مربوطه
 • - تهیه و ارائه گزارش‌های آماری بصورت ادواری
 • - تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و تفسیر اطلاعات آماری
 • - ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست‌های آماری معاونت
 • - همکاری در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو 
 • - همکاری در تهیه و تدوین گزارش عملکرد معاونت و مدیریت‌های تابعه
 • - همکاری با دفتر معاونت غذا و دارو و پاسخگویی به نامه‌ها و گزارش‌های آماری ارجاع شده از دفتر
 • - همکاری در اجرای طرح‌های ابلاغی از سازمان غذا و دارو (pms)
 • - انجام سایر امور محوله