نام و نام خانوادگی : علی راستی  

 

   سمت : مدیریت دارو و مواد تحت کنترل 

32395740 : تلفن   

       : ایمیل  

 

اهداف مدیریت دارو و مواد تحت کنترل

 

--تامین و تسهیل دسترسی مردم به دارو در سرتاسر استان

--ارتقاء  کمی و کیفی خدمات دارویی در استان

 

شرح وظایف مدیریت دارو و مواد تحت کنترل

 

-نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها، ضورابط  و دستورالعمل ها در حوزه های  تحت پوشش شامل امور داروخانه ها و توزیع، امور مخدر، امور بیمارستان ها و شبکه ها،نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت

-نظارت بر عملکرد داروخانه های بخش خصوصی و دولتی، بیمارستانها، مراکز درمان سوء مصرف مواد و...

--همکاری با سایر معاونت های دانشگاه و ادارات مرتبط شامل سازمان صمت، اماکن، آموزش و پرورش، پلیس اماکن و نیروی انتظانی، سازمان های بیمه گر و .......

--  ارزشیابی داروخانه ها و شرکت های توزیع

--پیگیری کمبودهای  دارویی

--رسیدگی به شکایات مردمی

--پیگیری شکایات و مشکلات دارویی

--پیشگری و مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور

--جمع آوری و گزارش عوارض جانبی داروها

--ارتقاء شاخص های تجویز و مصرف منطقی دارو

--پاسخگویی به سامانه 190

-- اجرای برنامه های بازآموزی ویژه گروههای پزشکی 

-- اطلاع رسانی و افزایش آگاهی  عموم مردم در ارتباط با مصرف منطقی دارو، عدم مصرف خودسرانه دارو، پیشگیری از مسمومیت ها و....