همکاران واحد

 

نام

سمت

شماره تماس

دکتر احسان مهمیز

کارشناس امور دارویی

32395749

 

 

 

 

شرح وظایف 

 

 • انجام امور مربوط به تجویز و مصرف منطقی دارو
 • برگزاری کمیته های تجورزو مصرف منطقی دارو  دانشگاه
 • اخذ عملکرد پزشکان از سامانه  کشوری پایش  و ارسال باز خورد به پزشکان
 • ارتقاء سطح کیفی تجویز و مصرف منطقی دارو با ارائه آموزش های لازم برای گروه پزشکی و عامه مردم
 • پاسخگویی به  تلفن  190 وثبت تماسهای حاصل شده در سامانه
 • آموزش و اطلاع رسانی به مردم درارتباط با دارو ومسمومیتها :درج مطالب علمی درروزنامه های محلی بصورت  هفتگی  ، سایت دانشگاه ، تهیه پمفلت ، مصاحبه های رادیویی وتلویزیونی و....
 • آموزش گروه پزشکی از طریق برگزاری سمینار ودوره های بازآموزی –ویژه نامه  وخبرنامه دارویی – اطلاع رسانی تازه های دارویی از طریق چاپ تراکت ،درج درسایت دانشگاه
 • ثبت شکایات در فرم مخصوص وارائه پاسخ مقتضی  ودر صورت لزوم ارجاع به  مسئول رسیدگی به شکایات جهت پیگیری لازم
 • ثبت کمبودهای دارویی اعلام شده وارائه پاسخ مقتضی ودر صورت لزوم ارجاع به مسئول پیگیری کمبودهای دارویی
 • برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • انجام برنامه های آموزشی برای پرسنل درمانی در سطح بیمارستانها و شبکه ها ، مدارس  و  
 • تنظیم  گزارش عملکرد بصورت  فصلی و ارسال به سازمان
 • جمع آوری آمار مسمومیتها از بیمارستانهای استان بصورت  ماهیانه
 • پیگیری واجرای برنامه عملیاتی  معاونت وبرنامه عملیاتی مشترک
 • انجام امور مربوط به  ADR
 • توزیع ،جمع آوری و ثبت  فرمها ی زردرنگ در مراکز درمانی
 • برنامه ریزی و  شناسایی عوارض ناخواسته دارویی در بیمارستانها باهمکاری رابط ADR
 • انجام برنامه های آموزشی برای پرسنل درمانی در سطح بیمارستانها وشبکه ها ،
 • انجام برنامه های آموزشی برای گروههای پزشکی
 • اطلاع رسانی و گزارش عوارض جانبی داروها ، ریکال ها  و ارائه  توصیه های لازم.
 • پیگیری شکایات از محصولات  دارویی ، تکمیل فرمت مربوطه و ارسال به سازمان و پیگیری نتیجه
 • اطلاع رسانی اطلاعیه های ADR به سایر معاونت ها، بیمارستانها، شبکه ها و سازمان نظام پزشکی