واحد تضمین کیفیت(QA)

 

پیاده سازی سیستم های مدیریت ، اولین گام در راه بقاء سازمان در شرایط متغیر و پیچیده اقتصاد امروز می باشد.واحد تضمین کیفیت فعالیت های خود را مطابق با الزامات سیستم های مدیریت برنامه ریزی و اجرا می نماید ودر راستای راهبرد کیفی سازمان اهداف کلان و خرد را تعریف نموده و جهت دست یابی به این اهداف اقدامات برنامه ریزی شده را به مرحله اجرا در می آورد .

واحد تضمین کیفیت (QA) از نظر برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مجموعه، اهمیت بسیاری در آزمایشگاه دارد. واحد تضمین کیفیت مسئولیت تدوین و بازنگری کلیه روشهای اجرایی مدیریتی،کیفی، فنی و نظارت بر اجرای صحیح آنها را از طریق پایش های دوره ای مطابق با استاندارد ایزو 17025 و اصول GLP برعهده دارد. بهبود مستمر سیستم با بررسی نتایج پایش ها و تصمیم گیری در جهت ارتقاء کیفیت صورت می گیرد. واحد تضمین کیفیت به طور مستقیم زیر نظر مدیریت بوده و در ارتباط با تمامی اجزا و پرسنل آزمایشگاه می باشد.

 

اهم وظایف واحد تضمین کیفیت :

 

 1. استقرار و پایش سیستم مدیریت کیفیت
 2. تدوین خط مشی و نظامنامه کیفیت
 3. نظارت بر تدوین روش‌های اجرایی مطابق با استانداردهای ایزو 17025، GLPو الزامات سازمان بهداشت جهانی
 4. برنامه‌ریزی و نظارت بر مدیریت کیفیت در راستای بهبود مستمر
 5. هماهنگی و برنامه‌ریزی جلسات بازنگری مدیریت
 6. نظارت بر فرآیند تدوین، تائید، توزیع و بازنگری فرمها ، مستندات و سوابق
 7. برنامه ریزی در جهت ارتقاء ایمنی آزمایشگاه
 8. انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و پیگیری رفع عدم انطباقها
 9. انجام ممیزی های داخلی، جمع بندی دیتاها و نتایج ممیزی ها و مستند سازی آنها
 10. برنامه‌ریزی و هماهنگی برای دریافت مجوزها و گواهی‌های اعتباردهی
 11. نظارت بر فرآیندهای آزمایشگاه‌های همکار، مجاز، مجاز تولیدی و تولیدی غیر آکرودیته
 12. برآوردن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مشتریان