ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO/HACCP)

 

معرفی کارشناس  واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

1

 مهندس  عطیه فرید هاشمی 

05632395765

2

 مهندس  وحیده وحیدی

05632395764

 

دستورالعمل فرم صادرات

فرایند

فرم سیستم مدیریت ایمنی