نشانگر رنگی تغذیه ای

 

معرفی کارشناس واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

1

مهندس محمد علی  شریفی نیا

05632395763

 

راهنمای نشانگرهای رنگی تغذیه ای

بخشنامه ها و دستورالعملهای نشانگرهای رنگی تغذیه ای

فرم تعهد نشانگر رنگی تغذیه ای

نرم افزار با آرم جدید سازمان