بخش میکروبیولوژی

مطالعه ارگانیسم های میکروسکوپی پایه علم میکروب شناسی را تشکیل می دهد. گروه های اصلی میکروارگانیسم های شناخته شده عبارتند از:  باکتریها، قارچ ها ، کپک ها ، ویروسها و پروتوزوآها . باکتریها و قارچ ها مهمترین عوامل آلوده کننده مواد غذایی بشمار می روند. مواد غذایی بسته به نوع در معرض خطر آلودگیهای بیولوژیکی قرار میگیرند. آلودگی مواد غذایی مشکل بزرگ جهانی است که بشر امروز با آن روبروست . با رشد جمعیت ، کمبود غذا و صرف هزینه های بسیار جهت درمان بیماریهای ناشی از آلودگی مواد غذایی، شناخت آلودگی ها - روشهای پیشگیری و مبارزه با آنها ضروری است.
در این بخش ضوابط و قوانین کار بر اساس جدیدترین
رفرنس هاو استانداردهای مربوط به فرآورده های غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ، دستورالعملهای کاری و همچنین آخرین نسخه ضایطه میکروبیولوژی تعیین می شود.

آزمایشگاه میکروبی دارای بخش میکروبی این آزمایشگاه از 8 قسمت جداگانه محیطسازی، اتاق کشت، انکوباسیون، استریل تمیز ، استریل کثیف ، شستشو، انبار نگهداری محیطهای کشت و انبار ملزومات تشکیل شده است که با بکارگیری انواع تجهیزات قادر به انجام انواع آزمون‌های میکروب‌شناسی (شناسایی کپک‌ها، مخمرها، سودوموناس، اسیددوست، آنتروکوکوس، کلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت و پرفرنجنس، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا، اشریشیاکلی، آنتروباکتریاسه، کلی‌فرم، شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها، مخمرهای اسموفیلیک، بیفیدیوباکتریوم، اسپورباکتری عامل فساد بدون گاز، باکتری های اسید لاکتیک، لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس، کمپیلوباکتر ژوژنی، لیستریا مونو سایتوژنز، یرسینیا ، انترکولیتیکا و ... ) در انواع مواد اولیه و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می باشد

 

تجهیزات بخش میکروب شناسی

 

اتوکلاو، آون قابل تنظیم در مای 25،37،30،44،42،55 درجه سانتی گراد، بن ماری سرولوژی ، بن ماری قابل تنظیم در دمای 44 درجه سانتی گراد ،میکروسکوپ، هود لامینار،ترازو با دقت0.01 ، دستگاه فیلتراسیون غشایی ، بلندرو ...