همکاران واحد

 

نام

سمت

شماره تماس

دکتر سعید شکرزاده

مسئول واحد

32395745

دکتر وحیده ذاکری

کارشناس امور دارویی

32395744

خانم ربانی

کارشناس امور دارویی

32395744

 

 

شرح وظایف واحد امور مخدر

 

 1. -    پیش بینی ، تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز مراکز درمان سوء مصرف مواد ، بیمارستان ها و بیماران صعب العلاج
 2. -    نظارت بر تحویل دارو به بیماران صعب العلاج و جانبازان دارای معرفی نامه از بنیاد شهید
 3. -    بررسی نسخ و مدارک بیماران سرپایی بیماران دریافت کننده داروهای مخدر
 4. -    عیادت از بیماران صعب العلاج
 5. -    نظارت بر تحویل دارو به مراکز درمان سوء مصرف مواد و بیمارستان های استان
 6. -    بررسی نسخ  و عملکرد مصرف دارویی بیمارستان ها ، کنترل ثبت و گزارش گیری از سامانه زنجیره تامین (scm)
 7. -    بازرسی از واحد مخدر داروخانه بیمارستان و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی
 8. -     بازرسی از مراکز درمان سوء مصرف مواد و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر و کنترل موجودی و مصرفی
 9. -    برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی واحد مخدر
 10. -   نظارت بر امحاء ضایعات دارویی و پوکه های ادوریه مخدر استفاده شده
 11. -   نظارت بر حفظ موجودی انبار دارو و عملکرد انبار دار
 12. -   مسئولیت فنی انبار دارویی

    

      فرم های امور مخدر   

    دستورالعمل های امور مخدر