1 / 1 دانلود چاپ

مسئول امور اداری و عمومی

 

نام و نام خانوادگی:سید مهدی فاطمی 
مدرک: کارشناس ارشد مدیریت دولتی 
تلفن داخلی: 5703
مستقیم: 05632395703
فاکس:  32381107-056
ایمیل: SEIED_FAEMI@bums.ac.ir

 

شرح فعالیت ها:

- پیگیری تخصیص بهینه منابع انسانی و برنامه ریزی جهت افزایش سطح کارایی و اثربخشی عملکرد پرسنل

- پیگیری و انجام امور مربوط به تایمکس ، حضور و غیاب ، مرخصی و ماموریت پرسنل

-  کنترل و نظارت بر ورود و خروج کارکنان طبق دستورالعمل‌های مربوطه

- نظارت و سرپرستی امور دفتر معاونت، دبیرخانه و بایگانی

- تهیه و تنظیم لیست اضافه کار و کارانه با هماهنگی مدیران واحدها

نظارت در تهیه و خرید تحویل ملزومات و تقسیم آن بین ادارات از طریق انبار

- نظارت بر درخواست‌های کالا و اقلام مورد نیاز واحدها

نظارت و برنامه ریزی امور مربوط به نقلیه از قبیل توزیع وسایط نقلیه بین واحدهای تابعه و در صورت نیاز استفاده از آژانس

- پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به مکاتبات اداری 

-  تنظیم و صدور گواهی اشتغال، گواهی شروع به کار و...

-  نظارت بر نحوه انجام امور کارپردازی

- نظارت بر حسن انجام کار نیروهای شرکتی و خدماتی معاونت

- نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های تابعه معاونت

- تهیه و تنظیم گزارش‌های مربوطه

- انجام سایر امور محوله

واحدها

کارگزینیکارپردازیانبارنقلیهخدماتدبیرخانه