ردیف

عنوان طرح ( فارسی)

عنوان طرح ( انگلیسی)

محل تصویب

مجری اول

1

طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات و پلیمرهای قالب گیری شده جهت اندازه گیری میزان داروهای آرام بخش

Design and fabrication of electrochemical sensors based on carbon paste electrodes modified by nanoparticles and imprinted polymers for determination of sedative drugs

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

علی مطهریان

2

طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوساختارهای پلیمر  قالب مولکولی، جهت تعیین مقدار داروهای ضد روان پریشی

Design and fabrication of electrochemical sensors based on molecularly imprinted polymer nano-structures for determination of antipsychotics drugs

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

علی مطهریان

3

ساخت حسگر نوری مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی، جهت سنجش مقدار آنتی بیوتیک سولفاسالازین با روش اسپکتروسکوپی UV-Vis

Fabrication of the optical sensor based on molecularly imprinted polymers for determination of sulfasalazine antibiotic by UV-Vis spectroscopy method

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

علی مطهریان

4

سنجش الکتروشیمیایی سم سیرومازین با استفاده از الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات پلیمر قالب مولکولی

Electrochemical assay of ciromazine toxin using modified carbon paste electrodes with molecular template polymer nanoparticles

مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو

علی مطهریان

5

طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه الکترودهای اصلاح شده با نانو ذرات و پلیمرهای قالب­گیری شده جهت اندازه­گیری میزان داروی سرترالین

 

Design and fabrication of electrochemical sensors based on electrodes modified by nanoparticles and imprinted polymers for determination of sertraline drug

مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو

علی مطهریان

6

حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوذرات پلیمر قالب مولکولی جهت سنجش میزان ملامین در نمونه­های شیر  و شیر خشک

Electrochemical sensor based on molecularly imprinted polymer nanoparticles for the determination of melamine in milk and powdered milk samples

مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو

علی مطهریان