واحد امور شبکه ها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

1

مهندس راضیه  شاکری

05632395763

 

شرح وظایف کارشناسان کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی شبکه

  1. -      ارزشیابی شبکه ها ( دوبار در سال)- شش ماهه اول حضوری – شش ماهه دوم حضوری
  2. -      انجام بازرسی مستمر از واحدهای تولید تحت پوشش شبکه  به منظور کنترل نحوه نظارت شبکه از واحد تولیدی
  3. -      برگزاری جلسات توجیهی بدو خدمت جهت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی تازه استخدام شده به منظور آشنایی با شرح وظایف سازمانی

 

اسامی شبکه های استان

 

فرم ارزیابی شبکه - غذایی آشامیدنی

 

فرم ارزیابی شبکه -آرایشی و بهداشتی