واحد صدور پروانه ها

     معرفی کارشناسان واحد

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

1

مهندس محمد علی  شریفی نیا

05632395704

2

مهندس لادن دهقان

05632395767

 

 

   فلوچارت احداث واحد تولیدی

 

 بخشنامه ها و ضوابط

 

 

پروانه مسئول فنی غذایی و آشامیدنی پروانه مسئول فنی آرایشی و بهداشتی

چارت مسئول فنی

چارت مسئول فنی
راهنمای تایید صلاحیت مسئولین فنی راهنمای تایید صلاحیت مسئولین فنی
بخشنامه ها بخشنامه ها

 

ثبت منبع غذایی و آشامیدنی (تاسیس و بهره برداری) ثبت منبع آرایشی و بهداشتی  (تاسیس و بهره برداری)

فرایند ثبت منبع

فرایند ثبت منبع

راهنمای ثبت منبع

راهنمای ثبت منبع

 

پروانه بهداشتی ساخت غذایی و آشامیدنی (کارخانه /کارگاه) پروانه بهداشتی ساخت ارایشی و بهداشتی  (کارخانه /کارگاه)
فرآیند صدور پروانه بهداشتی ساخت راهنمای پروانه ساخت
راهنمای پروانه ساخت مدارک
فرم ها  فرم ها
بخشنامه ها  بخشنامه ها 

 

 تولید قراردادی غذایی و آشامیدنی  تولید قراردادی آرایشی وبهداشتی 

فرآیند صدور پروانه بهداشتی ساخت

مدارک

فرم ها  فرم ها
بخشنامه ها  بخشنامه ها

 

تعرفه های صدور پروانه های ساخت

تعرفه های صدور پروانه های غذایی و آشامیدنی 

تعرفه های صدور پروانه های آرایشی و بهداشتی

پرداخت الکترونیک تعرفه ها