همکاران واحد

 

نام

سمت

شماره تماس

دکتر اعظم سلمانی

مسئول واحد

32395741

دکتر سیده فاطمه آفتابی

کارشناس امور دارویی

32395742

آقای محمد مولایی

کارشناس امور دارویی

32395743

 

شرح وظایف واحد امور بیمارستان ها

 

 1. -    نظارت بر نحوه اجرای فارماکوپه بیمارستانها،بازنگری و طرح در کمیته دارو وتجهیزات دانشگاه
 2. -    اخذ عملکرد وصورتجلسات کمیته دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستانها ،درصورت لزوم شرکت درجلسات و پیگیری امور مربوطه
 3. -    کنترل وپایش مستمر عملکرد واحد اموردارویی شبکه ها در پایان هر فصل و ارائه بازخورد لازم به شبکه ها
 4. -    ارزشیابی شبکه ها و بیمارستانها درپایان سال بر اساس فرمت مربوطه
 5. -    بازرسی از داروخانه های بیمارستانهای استان( حداقل یک بار در هر فصل) و پیگیری  نتایج بازرسی و امور مربوطه
 6. -    شناسایی و پیگیری کمبودهای دارویی وثبت لیست کمبودهای دارویی در سامانه shortage به صورت روزانه و در صورت لزوم مکاتبه با سازمان غذا و دارو 
 7. -    تنظیم برنامه توزیع داروهای خاص و سایر داروهای دارای پلن توزیع و اعلام به شرکتها و مراجع دریافت دارو و نظارت برنحوه توزیع ومصرف آنها
 8. -    هماهنگی و نظارت بر تبادل داروهای تاریخ نزدیک شبکه ها و بیمارستانها
 9. -    اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای دستورالعمل های حوزه بیمارستانها
 10. -     کنترل موجودیها و میزان خرید بیمارستانها
 11. -     مساعدت به بیماران خاص،صعب العلاج ونیازمند
 12. -     پیگیری مطالبات شرکتهای توزیع از بیمارستانها
 13. -     پیگیری کسورات بیمارستانی وتلاش در جهت کاهش آنها    
 14. -   نظارت بر نحوه توزیع و مصرف داروهای سهمیه ای، تحت کنترل و بیماران خاص       
 15. - کنترل سامانه ttac و بررسی عملکرد داروخانه های بیمارستانی و شرکتهای پخش                                                                                                  

 

لیست بیمارستان های استان

 شرح وظایف داروخانه بیمارستان 

دستورالعمل های بیمارستان